WARUNKI GWARANCJI

Firma ASTECO udziela dożywotniej gwarancji na każde urządzenie Airlessco w zakresie, silnika i przekładni. Na pozostałe oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego urządzenia Airlessco w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

Gwarancja dożywotnia:

Na silnik oraz przekładnie dla modeli z serii MPLP oraz TS, pod warunkiem rejestracji urządzenia na stronie internetowej ASTECO www.asteco.pl w zakładce „gwarancja”, w terminie 1 miesiąca od daty zakupu.

Gwarancja na okres 5 lat:

Na silnik, z wyjątkiem modeli (SP 380, HSS 9950, S&S 3350, S&S4350), bez rejestracji maszyny na stronie internetowej ASTECO.

Gwarancja na okres 2 lat:

Na wszystkie pozostałe części, w tym układu elektrycznego, z wyłączeniem: części innych marek niż Airlessco oraz uszczelnień.

Gwarancja biegnie od daty zakupu agregatu.

UWAGA: użytkownik nowego agregatu Airlessco jest zobowiązany w ciągu 1 miesiąca od daty zakupu dokonać przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy ASTECO, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W przypadku nie dokonania przeglądu gwarancja traci ważność.

WYMAGANIA ODNOŚNIE MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe agregaty oraz silniki zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy ASTECO i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do ASTECO. Cały agregat wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

Zgłoś urządzenie

Lokalizacja numeru seryjnego na ramie:

Numer seryjny agregatu firmy Airlessco znajduje się w dolnej części obudowy (od spodu).

  WYŁĄCZENIA GWARANCJI

  Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
  • normalnego zużycia części takich jak uszczelnienia, zawory przelewowe, pistolet gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
  • modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
  • uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
  • uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia agregatu na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
  • uszkodzeń agregatu wywołanych niewłaściwym użyciem;
  • uszkodzeń połączeń gwintowych.

  UTRATA GWARANCJI

  Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:
  • upływ terminu gwarancji
  • niewypełnienie karty gwarancyjnej
  • niewykonanie w terminie obowiązkowego przeglądu, o którym mowa wcześniej w niniejszych Warunkach Gwarancji
  • dokonywanie napraw i/lub modyfikacji agregatu poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy ASTECO
  • nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji
  • używanie agregatu niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

  POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

  Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma ASTECO, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek agregatem Airlessco. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane do ASTECO lub autoryzowanemu sprzedawcy. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu agregatu. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  nasze marki