Wszystko, co musisz wiedzieć o szkoleniach nt. diizocyjanianów dla wykonawców izolacji natryskowych

Wszystko, co musisz wiedzieć o szkoleniach nt. diizocyjanianów dla wykonawców izolacji natryskowych

24 sierpnia 2023 roku weszły w życie nowe przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2020/1149 dotyczące pracy z diizocyjanianami. Od tego czasu wymagane będzie szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania i postępowania z tymi substancjami. Dotyczy to także firm oferujących izolację natryskową oraz ich pracowników.

Cel: bezpieczeństwo

Rozporządzenie dotyczy zmiany załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 „w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do diizocyjanianów”. Głównym celem nowego prawa jest poprawa bezpieczeństwa poprzez ograniczenie wykorzystania diizocyjanianów „w zastosowaniach przemysłowych i profesjonalnych do przypadków, w których wdraża się połączenie środków technicznych i organizacyjnych, oraz zastosowano minimalny ustandaryzowany kurs szkoleniowy.”

Nowe prawo nakłada na wykonawców izolacji natryskowych obowiązek odbycia specjalnego szkolenia przed 24 sierpnia 2023 roku a także zapewnienie, by dostawca substancji lub mieszanin zawierających diizocyjaniany umieścił następujące oświadczenie na opakowaniu: „Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.”

Szkolenia powinien prowadzić specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy z uprawnieniami uzyskanymi w ramach odpowiedniego szkolenia zawodowego, a ich kluczowym elementem powinna być instrukcja kontroli narażenia przez skórę i drogi oddechowe na diizocyjaniany w miejscu pracy.

Inne kluczowe tematy, które wyszczególnia nowe rozporządzenie, to:

 • chemia diizocyjanianów,
 • zagrożenia związane z toksycznością (z uwzględnieniem toksyczności ostrej),
 • narażenie na działanie diizocyjanianów,
 • dopuszczalne wartości narażenia zawodowego,
 • sposób powstawania działania uczulającego,
 • zapach jako wskaźnik zagrożenia,
 • znaczenie lotności dla powstawania zagrożeń,
 • lepkość, temperatura i masa cząsteczkowa diizocyjanianów,
 • higiena osobista,
 • wymagane środki ochrony indywidualnej, z uwzględnieniem instrukcji praktycznych w zakresie ich prawidłowego użytkowania i ich ograniczeń,
 • ryzyko kontaktu ze skórą i narażenia przez drogi oddechowe,
 • ryzyko związane ze stosowanym procesem aplikacji,
 • system ochrony skóry i dróg oddechowych,
 • wentylacja,
 • oczyszczanie, wycieki, konserwacja,
 • usuwanie pustych opakowań,
 • ochrona osób postronnych,
 • określenie krytycznych etapów obróbki produktu,
 • szczególne krajowe systemy kodów (w stosownych przypadkach),
 • bezpieczeństwo behawioralne,
 • postępowanie z mieszaninami w pojemnikach otwartych w temperaturze otoczenia (z uwzględnieniem tuneli piankowych),
 • natryskiwanie w wentylowanej kabinie,
 • nakładanie wałkiem,
 • nakładanie pędzlem,
 • nakładanie metodą zanurzania i polewania,
 • mechaniczna obróbka końcowa (np. cięcie) nie w pełni utwardzonych artykułów, które nie są już ciepłe,
 • sprzątanie i odpady,
 • wszelkie inne zastosowania o podobnym narażeniu przez skórę lub narażeniu przez drogi oddechowe;
 • postępowanie z nie w pełni utwardzonymi artykułami (np. niedawno utwardzanymi nadal ciepłymi),
 • zastosowania w odlewnictwie,
 • konserwacja i naprawy wymagające dostępu do urządzeń,
 • otwarta obróbka ciepłych lub gorących preparatów (> 45 °C),
 • natryskiwanie na powietrzu, przy ograniczonej wentylacji lub tylko z wentylacją naturalną (z uwzględnieniem dużych hal przemysłowych) lub natryskiwanie wysokoenergetyczne (np. pianki, elastomery).

Czym są diizocyjaniany?

Diizocyjaniany są związkami chemicznymi zawierającymi dwie grupy izocyjanianowe (-NCO) w jednej cząsteczce. Są szeroko wykorzystywane w różnych branżach przemysłu, w tym przy produkcji różnych rodzajów poliuretanów, które są szeroko stosowane w wielu wyrobach, takich jak pianki, elastomery, kleje, lakiery i farby. Stosuje się je też przy produkcji lakierów i powłok, klejów, piankowych poduszek, siedzeń i elementów wykończeniowych aut, a także w przemyśle tekstylnym, gumowym i elektronicznym.

Substancje te odgrywają kluczową rolę przy produkcji pianek poliuretanowych wykorzystywanych jako izolacje termiczne i akustyczne, a także jako uszczelniacze. Są jednym z głównych składników, które umożliwiają utworzenie struktury piankowej w trakcie tzw. polimeryzacji lub poliuretanizacji

Dlaczego szkolenie jest ważne?

Szkolenie nt. diizocyjanianów dla wykonawców izolacji natryskowej jest ważne nie tylko z punktu widzenia wymogów prawnych. Dzięki niemu jeszcze lepiej zadbasz o bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników. Szkolenie pozwala na zrozumienie potencjalnych zagrożeń związanych z pracą z diizocyjanianami. Wykonawcy izolacji natryskowej mogą dowiedzieć się w ich trakcie o możliwych skutkach zdrowotnych, reakcjach alergicznych, a także wiedzieć, jak unikać i minimalizować ryzyko ekspozycji na te substancje.

Warto pamiętać, że dobrze przeszkoleni pracownicy są bardziej kompetentni i świadomi swojej pracy. To przekłada się na jakość wykonanej izolacji i zwiększenie zaufania inwestorów.

Pomoc Asteco

Troska o bezpieczeństwo i edukacja są od samego początku mocno wpisane w DNA Asteco i Najlepszej Izolacji, dlatego wszystkim naszym Partnerom działającym w branży izolacji natryskowych, służymy pomocą w zakresie praktycznych informacji na temat wymaganych szkoleń. Każdy może samodzielnie odbyć szkolenie online, ale jeśli przed nimi lub w ich trakcie pojawiłyby się jakieś pytania, prosimy o kontakt z Janem Moksikiem, dyrektorem ds. technicznych Asteco pod numerem telefonu 606 771 860.

Pomożemy Wam zwłaszcza w kwestii wyboru odpowiednich szkoleń, rejestracji, testu końcowego i certyfikatu.